Skip to main content

انتخاب موضوع مورد نظر

تخفیف

مجتمع آموزشی بهندرایانه با اتکا به تجارب شرکت بهندرایانه (1373) و آموزشگاه شاهد (1379) در شهر رشت آغاز بکار نمود. و امیدوار است با توجه به تیم حرفه ای و با تجربه ای که در اختیار دارد دوره های آموزشی مناسبی را در اختیار دوست داران علوم فنی و مهندسی قرار دهد و توانسته باشد قدمی هر چند کوچک در راستای پیش رفت هم وطنان عزیز بر دارد

اگر از این موضوع خوشتان آمد لطفا آنرا به دیگران انتشار دهید